Wyrok Sądu Rejonowego w Utrechcie Z. Mehraban i P.H. Ruijzendaal przeciwko R. Geissen

Narges Achikzei, która została podpalona, i jej chłopak mieli gwałtowny konflikt z 32-letnim byłym pracodawcą kobiety w Utrechcie. Rodzina jest związana z oszukańczymi praktykami. W każdym razie zostały one oskarżone przez rannego. Sam został wezwany do sądu tydzień po morderstwie pożarowym w związku ze zniesławieniem. Od dłuższego czasu mówi się, że wysyłał e-maile do kobiety - byłej robotnicy - i uszkodził jej honor i dobre imię.

Jest bardzo prawdopodobne, że ten konflikt odegrał rolę w okrutnej śmierci. Prokuratura nigdy nie chce odpowiadać na pytania dotyczące treści konfliktu prawnego. Oczywiste jest, że konflikt wywarł ogromną presję na Achikzei i inne zaangażowane strony.
Wyrok


SĄD W UTRECHCIE

Sektor prawa handlowego i rodzinnego

Numer sprawy / numer roli: 297049 / KG ZA 10-1031

osądzenie w postępowaniu zawieszającym z dnia 8 grudnia 2010 r.

w przypadku

1. ZAMAN MEHRABAN,
mieszkających w Zeist,
2. PETER HANS RUIJZENDAAL
mieszkających w IJsselstein,

powodowie,
adwokat P.H. Ruijzendaal w Zeist,

przed

RALPH GEISSEN,
bez znanego miejsca zamieszkania lub zamieszkania,
oskarżony,
nie pojawił się.

1. Procedura

1.1. Przebieg procedury jest jasny:
– wezwanie do stawienia się w sądzie
– procedurę ustną
– nieobecność strony pozwanej w toku postępowania.

1.2. Wreszcie wydano wyrok.

2. ocena

2.1. W odniesieniu do roszczenia i stanu faktycznego sprawy, odsyła się do wezwania do sądu.

2.2. Roszczenie nie wydaje się sądowi bezprawne lub nieuzasadnione i zostanie zasądzone w następujący sposób, z wyjątkiem poniższych.
Żądana zaliczka na poczet odszkodowania zostanie odrzucona, ponieważ roszczenie nie jest uzasadnione, a powód wskazał na rozprawie, że celem zaliczki jest częściowo zniechęcenie pozwanego do dalszych publikacji. Sąd w postępowaniu w sprawie środków tymczasowych uznał, że skarżący domagali się już zastosowania środków przymusu w tym celu.

2.3. Zakazana będzie maksymalna kwota żądanych środków przymusu.

 

297049 / KG SAT 10-1031
8 grudnia 2010 r.


2.4. Strona pozwana zostaje obciążona kosztami postępowania jako strona przegrywająca. Koszty po stronie powoda są szacowane na poziomie:
– Wzywa się 73,89 EUR.
– stałe cło 255,00
– inne koszty 0,00
– wynagrodzenie prawnika 527,00
Łącznie 855,89 EUR.

3. decyzja

Sędzia w postępowaniu w sprawie środków tymczasowych

3.1. zakazuje pozwanemu wysyłania e-maili, publikowania artykułów w Internecie i składania oświadczeń osobom trzecim ze skutkiem natychmiastowym, w których oskarża powodów o przestępstwa i powoduje szkody;

3.2. nakazuje pozwanemu, w ciągu tygodnia od doręczenia niniejszego wyroku, usunięcie (lub spowodowanie usunięcia) wiadomości i zdjęć o i od powoda już opublikowanych przez niego (lub w jego imieniu) na różnych forach internetowych i stronach internetowych, a także nakazuje wydanie takiego nakazu, jak również Google i inne wyszukiwarki, aby nakazały odesłanie do usunięcia danych stron internetowych.

3.3. nakazuje pozwanemu zapłatę na rzecz każdego ze skarżących kary pieniężnej w wysokości 500,- EUR za każdy dzień lub jego część, w przypadku gdy nie spełnia on powyższych wymogów określonych w pkt 3.1 i 3.2. Maksymalna kwota grzywny wynosi 15.000 EUR za każdy dzień lub jego część, w przypadku gdy nie spełni wymogów określonych w pkt 3.1 i 3.2,

3.4. stanowi, że w przypadku naruszenia przepisów pkt 31 i 3.2 powyżej, pozwany musi wydać wyrok skazujący, a gdy osiągnięta zostanie maksymalna kwota okresowej kary pieniężnej, która uległa przepadkowi, powód może być przetrzymywany przez sąd jako zakładnik przez okres jednego miesiąca,

3.5) Strona pozwana zostaje obciążona kosztami postępowania, które skarżący dotychczas oszacowali na 855,89 EUR,

3.6. stwierdza, że orzeczenie to jest tymczasowo wykonalne,

3.7. odrzuca mniej lub bardziej deklarowane wnioski.

Orzeczenie to zostało wydane przez H. Phaffa i zostało ogłoszone publicznie w dniu
8 grudnia 2010 roku.

 

Posted in Chronologia, Dochodzenie, Innowacje, Morderstwo Narges Achikzei, Whistleblower, Władze holenderskie and tagged , , , , , .