Orzeczenie N. Achikzei, Z. Mehraban, S. Achikzei przeciwko Advios Assurantiën BV i Geissen z powodu roszczenia płacowego, zniesławienia, zniesławienia i obraźliwego zachowania.

caret-down caret-up caret-left caret-right
Narges Achikzei, która została podpalona, i jej chłopak mieli gwałtowny konflikt z 32-letnim byłym pracodawcą kobiety w Utrechcie. Rodzina jest związana z oszukańczymi praktykami. W każdym razie zostały one oskarżone przez rannego. Sam został wezwany do sądu tydzień po morderstwie pożarowym w związku ze zniesławieniem. Od dłuższego czasu mówi się, że wysyłał e-maile do kobiety - byłej robotnicy - i uszkodził jej honor i dobre imię.

Jest bardzo prawdopodobne, że ten konflikt odegrał rolę w okrutnej śmierci. Prokuratura nigdy nie chce odpowiadać na pytania dotyczące treści konfliktu prawnego. Oczywiste jest, że konflikt wywarł ogromną presję na Achikzei i inne zaangażowane strony.

Decyzja


SAD W UTRECHCIE

Sektor handlu i prawa rodzinnego

Numer sprawy / numer roli: 261330 / KG ZA 09-49

Decyzja w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego z dnia 18 lutego 2009 r.

w przypadku

1. NARGES ACHIKZEI,
mieszkających w Zeist,
2. ZAMAN MEHRABAN,
mieszkających w Zeist,
3. SAHAR ACHIKZEI,
mieszkających w Zeist,
powodowie,
prawnik, pan P.H. Ruijzendaal,

w tempie

1. prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
ADVIOS ASSURANTIEN B.V.,
z siedzibą w Utrechcie,
2. RALPH GEISSEN,
mieszkających w Utrechcie,
oskarżeni,
reprezentowany przez pana R. Geissen.

Powodowie będą dalej zwani pojedynczymi Achikzei. Pozwani zwani są dalej Advios i Geissen.

1. Procedura

1.1. Przebieg procedury jest oczywisty:
– wezwanie do stawiennictwa z dnia 27 stycznia 2009 r;
– procedurę ustną;
– Pismo procesowe Achikzei.

1.2. W końcu werdykt został ustalony.

2. Fakty

2.1. Narges Achikzei, powód poniżej 1, zawarł z Advios umowę o pracę na czas określony na okres od 1 czerwca 2007 r. do 1 czerwca 2008 r. Przedtem Achikzei odbył pięciomiesięczny staż w Advios.

2.2. Geissen był menadżerem Achikzei.

 

 

261330 / KG SAT 09-49
18 lutego 2009 r.


2.3. W dniu 7 maja 2008 r. Geissen poinformowała telefonicznie Achikzei, że jej umowa o pracę nie zostanie przedłużona.

2.4. Achikzei pozwał Advios do sądu z powodu zaległych wynagrodzeń. Wyrok Sądu Okręgowego w Utrechcie z dnia 9 lipca 2008 r. (znany jako sprawa nr 581426 UC EXPL 08-9098), uznany za wykonalny i uznany za dostępny w magazynie, przewiduje między innymi, co następuje:
“skazuje oskarżonego na zapłatę na rzecz powoda w zamian za dowód zwolnienia:

1. 1 700,00 € brutto w odniesieniu do wynagrodzenia za miesiąc maj 2008 r;
2. 1.632,00 € brutto z tytułu niezapłaconego wynagrodzenia urlopowego;
3. 567,00 € brutto z tytułu niezapłaconych urlopów;
4. ustawowy wzrost zgodnie z § 7:625 holenderskiego Kodeksu Cywilnego o 50% w stosunku do przydziałów, o których mowa w punktach od 1. do 3. powyżej.
kwoty;
ustawowe odsetki od alokacji w pkt. 1. do 4. włącznie powyżej, od dnia 1 czerwca 2008 r. do daty płatności”.

2.5. W dniu 18 grudnia 2008 r. Achikzei złożył oświadczenie przeciwko Geissenowi za zniesławienie, zniesławienie i zniewagę.

2.6. Pismami z dnia 5 stycznia 2009 r. i 9 stycznia 2009 r. zwrócono się do Advios en Geissen w imieniu Achikzei o zaprzestanie wysyłania e-maili do Achikzei i wezwano do usunięcia wiadomości o Achikzei z różnych forów internetowych.

3. Spór

3.1 Achikzei roszczenie – po zwiększeniu roszczenia – w drodze wyroku, wykonalne na stanie magazynowym, solidarnie skazując Advios i Geissen na nie wysyłanie e-maili do Achikzei, osób trzecich lub forów internetowych, które mogą wyrządzić szkodę Achikzei, a ponadto na usunięcie (lub usunięcie) już wysłanych wiadomości o Achikzei na fora internetowe kilku specjalnie wymienionych forów internetowych, a ponadto na powstrzymanie się w przyszłości od wszelkich oświadczeń, które mogłyby wyrządzić szkodę Achikzei, pod rygorem kary w wysokości 1 EUR.000,00 dziennie za każde naruszenie przez Advios en Geissen jednego z niniejszych przepisów lub zakazów, obliczone na podstawie zawiadomienia o wyroku, który ma zostać wydany w niniejszej sprawie, z obciążeniem Advios en Geissen kosztami postępowania.

3.2. Geissen będzie się bronił. Oświadczenia stron zostaną omówione bardziej szczegółowo poniżej, o ile ma to zastosowanie.

4. Ocena

4.1. Geissen pojawił się osobiście na sesji i działa również w imieniu Advios. Na sesji Geissen oświadczył, że jest jednym z dyrektorów Advios zgodnie ze statutem spółki.

4.2. Achikzei twierdzi, że Geissen działa wobec niego niezgodnie z prawem, bombardując go różnymi e-mailami i umieszczając nieuzasadnione zarzuty, oskarżenia i nieścisłości na różnych stronach internetowych. Achikzei odnosi się do następujących stron internetowych: internetoplichting.nl; expiratieweb.nl; kopersbelangen.nl; godvoordommen.nl; Afghan.nl; Forum.filisofie.be; BeoorddeelZelf.nl i yelloyello.com.

 

 

261330 / KG SAT 09-49
18 lutego 2009 r.


4.3. Geissen zostawił niezaprzeczalnie, że wysłał do Achikzei różne e-maile i umieścił publikacje w Internecie. Geissen oświadcza, że usunął publikacje na stronach internetowych internetoplichting.nl; kopersbelangen.nl i godvoordommen.nl. Achikzei zakwestionował powyższe oświadczenie Geissen i przedłożył aktualny wydruk tych stron internetowych. Trybunał w postępowaniu w sprawie środków tymczasowych orzekł, że nie zostało wystarczająco dowiedzione, że publikacje na wspomnianych stronach internetowych zostały rzeczywiście usunięte.

4.4. Ponadto Geissen argumentuje za obroną, że otrzymał groźbę śmierci od Zamana Mehrabana, powoda, pkt 2, w e-mailu z dnia 7 maja 2008 r., który – jak twierdzi – został wysłany za pośrednictwem komputera biznesowego Achikzei. Geissen twierdzi, że zgłosił to policji w dniu 14 maja 2008 r.
Pomijając kwestię, czy stanowiłoby to uzasadnienie jego zachowania, tekst wiadomości elektronicznej z dnia 7 maja 2008 r. przekazanej przez Geissen nie wskazuje na zagrożenie dla Geissen śmiercią. Ponadto Geissen nie wykazał, że zgłosił ten incydent policji.

Na tej podstawie, w szczególności w związku z przedstawionymi przez Achikzei produkcjami, które wskazują na bezprawny charakter komunikatów, Sąd w postępowaniu prejudycjalnym uznał, że istnieją wystarczające podstawy do wydania przykazania i zakazu, którego domaga się Achikzei.

4.5. Oznacza to, że roszczenie zostanie uwzględnione w sposób wskazany w części normatywnej, przy założeniu, że wysokość współ-wnioskowanej kary pieniężnej zostanie zmniejszona do kwoty 500,00 € dziennie oraz że do każdej kary pieniężnej zostanie doliczona kwota nieprzekraczająca 15 000,00 EUR.

4.6. 2) Geissen i Advios zostają obciążeni kosztami postępowania w charakterze strony przeciwnej. W postępowaniu w sprawie środków tymczasowych Trybunał stosuje art. 243 niderlandzkiego kodeksu postępowania cywilnego. Koszty po stronie Achikzei są szacowane na poziomie:
– wezwania 85,98 EUR
– Obciążenie stałym cłem 254,00
– wynagrodzenie 816,00
Łącznie 1 155,98 EUR.

5. Decyzja

Sędzia w postępowaniu w sprawie środków tymczasowych

5.1. nakazuje Advios en Geissen zaprzestać wysyłania e-maili do Achikzei, osób trzecich lub forów internetowych, które mogą wyrządzić szkodę Achikzei;

5.2. potępia Advios i Geissen do usunięcia (lub usunięcia) już wysłanych wiadomości o Achikzei na fora internetowe wymienione w punkcie 4.2. tych forów internetowych;

5.3. zobowiązuje Advios i Geissen do powstrzymania się w przyszłości od składania jakichkolwiek oświadczeń, które mogłyby spowodować szkodę dla Achikzei;

 

Posted in Chronologia, Dochodzenie, Innowacje, Morderstwo Narges Achikzei, Whistleblower, Władze holenderskie and tagged , , , , , .